نحوه چیدمان (نصب)

نحوه چیدمان (نصب)

صفحات تاندیش (گارنکس) که هر کدام با حروف خاص مشخص شده، بر اساس نقشه هر تاندیش تولید و به صورت ست در پالتهای چوبی بسته بندی که بعد از انتقال در کنار تاندیش بر اساس نقشه، درون تاندیش کنار یکدیگر قرار گرفته و آماده ریخته گری می شود.

prolayout