ملات درزگیر سیلیسی

مشخصات فنی و آنالیز شیمیایی ملات درزگیر و جرم کوبیدنی پایه سیلیسی

کد محصول A.S - Silica Ramming Compound 01 A.S - Silica Sealing Compound 01
Ramming Mix Sealing Compound
Specification Ready for use Ready for use
Sio2% = 85 = 85
Al2o3% 5 - 7 5 - 7
Cao(%) = 2.0 = 5.0
Mgo(%) = 1.0 = 1.0
Fe2o3% = 5.0 = 5.0
C (%) 4 -7 .....
Alkalies (%) ..... 3 - 5
Application Temp.Deg.C = 1650 = 1650
Moisture (%) = 3.5 = 9.5